VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

 

1. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Mindcom Oy:n, läheisyhteisöjen ja Ylläpitäjän välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Ylläpitäjän oikeutta käyttää Mindcom Oy:n verkkopalvelua.

2. MÄÄRITELMIÄ

"Verkkopalveluilla" (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan sitä/niitä Mindcom Oy:n ylläpitämiä verkkopalveluita, joiden käyttäminen (esim. pääsy, katselu ja selailu) on mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Verkkopalveluita voivat olla verkkojulkaisut, verkkokyselyjä välittävät palvelut ja muut vastaavat palvelut.

"Asiakas" (jatkossa Ylläpitäjä) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

"Palveluntarjoajalla" (jatkossa Mindcom) tarkoitetaan Mediatuotanto Mindcom Oy:tä ja sen läheisyhteisöjä. Läheisyhteisöllä tarkoitetaan yhtiötä tai yhteenliittymää, jonka omistuksesta tai palvelun toteuttamisesta Mindcom Oy:llä on huomattava osuus.

"Aineistolla" (jatkossa Aineisto) tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kysymyssarjoja, kyselyitä, artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, julkaisuja, graafisia esityksiä, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Mindcomin, Ylläpitäjän tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

"Järjestelmällä" (jatkossa Järjestelmä) tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Mindcom Oy ylläpitää Palvelua.

3. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Ylläpitäjän taholta sopimus tulee voimaan, kun Ylläpitäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot Mindcomin Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun hyväksy-painiketta painamalla tai muulla Mindcomin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Ylläpitäjä on rekisteröitynyt, kun Mindcom on myöntänyt Ylläpitäjälle salasanan. Mindcomin taholta sopimus tulee voimaan kun Ylläpitäjän rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

4. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

 

4.1 Ylläpitäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Ylläpitäjällä on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

4.1.1 Ylläpitäjän oikeudet

4.1.1.1 Ylläpitäjän oikeus käyttää Palvelua

Ylläpitäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Ylläpitäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

 


4.1.1.2 Ylläpitäjän käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Ylläpitäjä saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ylläpitäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Ylläpitäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Ylläpitäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

4.1.1.3 Ylläpitäjän oikeus rekisteröityä

Ainoastaan olemassa olevalla luonnollisella tai juridisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Ylläpitäjäksi. Ylläpitäjäksi rekisteröityminen edellyttää rekisteröityjältä lisäksi virka- tai työsuhdetta siinä organisaatiossa, jossa hän toteuttaa tasa-arvokyselyn. 

4.1.2 Ylläpitäjän vastuut ja velvollisuudet

4.1.2.1 Ylläpitäjän vastuu laitteista, käytöstä yms.

Ylläpitäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Mindcomille tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava verkosta. Ylläpitäjä vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Mindcomin eikä kolmansien osapuolien oikeuksia.

4.1.2.2 Ylläpitäjän vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Ylläpitäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Ylläpitäjä vastaa siitä, että Ylläpitäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Ylläpitäjä vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

4.1.2.3 Ylläpitäjän vastuu maksuista

Ylläpitäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

4.1.2.4 Ylläpitäjän vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Ylläpitäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa.

Ylläpitäjä on vastuussa Mindcomille ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Ylläpitäjä on loukannut mahdollista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Ylläpitäjä tai hänen valtuuttamansa luonnollinen tai juridinen henkilö ei  saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka käyttää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Mindcomin kirjallista lupaa.

Ylläpitäjän on viipymättä ilmoitettava Mindcomille Ylläpitäjän nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

4.1.3 Tietoturvallisuus

Ylläpitäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

4.2 Mindcomin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Mindcomilla  on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

4.2.1 Mindcomin oikeudet

4.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Mindcomilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Mindcomilla on oikeus estää Ylläpitäjän Palvelun käyttö, mikäli Mindcomilla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään tämän sopimuksen vastaisesti tai lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

4.2.1.2 Palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Mindcomilla on oikeus tarkistaa Ylläpitäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuus ja palvelua käyttöön liittyvät Y- tunnus tai vastaava rekisterinumero. Ylläpitäjän ja Mindcomin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Ylläpitäjän on ilmoitettava henkilötunnuksensa Mindcomin sitä pyytäessä.

4.2.1.3 Ylläpitäjän tunnusten muutosoikeus

Mindcomilla on oikeus muuttaa Ylläpitäjän käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa sähköpostiosoitetta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Mindcomin tietojärjestelmissä.

4.2.1.4 Mindcomin oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Mindcomilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www- sivulla tai Ylläpitäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

4.2.1.5 Mindcomin oikeus keskeyttää Palvelu

Mindcomilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Mindcom pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mindcom pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

4.2.2 Vastuut ja velvollisuudet

4.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Mindcom vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

4.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Ylläpitäjälle vahinkoa, on Mindcomin vastuu seuraava: Maksullisten Palvelujen osalta Mindcom vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Ylläpitäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Mindcomin vastuun enimmäismäärä on Ylläpitäjän yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Mindcom ei vastaa Ylläpitäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Mindcom ei vastaa Ylläpitäjälle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

4.2.2.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista

Mindcom ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Mindcom ei vastaa Palvelussa olevien kyselyjen vastausten, mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä.

4.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Mindcom ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Mindcom pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

Mindcomilla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä. Käyttörajoituksesta pyritään ilmoittamaan etukäteen.

4.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Mindcom korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

4.2.3 Tietoturvallisuus

Mindcom pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Ylläpitäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

 

5. PALVELUN HINNAT/MAKSUT

Palvelu on maksutonta, jos palvelua käytetään itsenäisesti tämän sopimuksen mukaisesti.

6. TIETOSUOJA

 

6.1. Tietojen käsittely

6.1.1 Tietojen rekisteröinti
Mindcom rekisteröi Ylläpitäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Ylläpitäjätietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi Ylläpitäjäkohtaista tietoa palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelukohtaisten rekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla palvelukohtaisilla internet- sivuilla.

6.1.2 Tietojen käyttö
Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin.

6.1.3 Luovuttaminen
Ylläpitäjän tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle lukuun ottamatta
Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskusta, jonne tiedot luovutetaan tutkimustoimintaa varten siten, että vastaajien identiteettiä ei voida tunnistaa.

6.1.4 Säilyttäminen ja hävittäminen
Henkilötiedot säilytetään ainakin Ylläpitäjäsuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta Ylläpitäjäsuhteen päättymisestä.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

6.2 Ylläpitäjän oikeudet

6.2.1 Kielto-oikeus
Ylläpitäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

6.2.2 Tarkastusoikeus
Ylläpitäjällä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa *Asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

6.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Ylläpitäjä antaa Mindcom Oy:lle yksiselitteisen suostumuksen tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

7. OIKEUDET AINEISTOON

 

7.1 Mindcom Oy:n  tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Mindcomilla on oikeus

Mindcom Oy:n  tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Mindcomille, joka luovuttaa eri sopimuksella aineiston Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskukselle.

7.2 Aineiston käyttö Mindcomin palveluissa

Palveluun talletettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Mindcomin toimittamaa aineistoa, joka toimitetaan Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskukselle.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet - liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Mindcom voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

9. SOPIMUKSEN PURKU

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Mindcomilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Mindcomiin.

10. SOPIMUKSEN SIIRTO

Mindcomilla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

11. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Mindcomilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Mindcom ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Ylläpitäjä ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Mindcomille viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli Ylläpitäjä irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Ylläpitäjän oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Ylläpitäjän katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Mindcom voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www- sivuillaan.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

13. ALUEELLINEN RAJAUS

Palvelut on tarkoitettu käytettäväksi Suomesta. Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Mindcomin ja Ylläpitäjän välillä.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Kuopion käräjäoikeus.